Algemene voorwaarden

Privacy verklaring & disclamer

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Uw privacy

Natuurgeneeskundig Praktijk Andich gaan zorgvuldig om met uw privacy en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van www.ngpa.nl (Natuurgeneeskundig Praktijk Andich). Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeuten, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wat doen we met de verzamelde gegevens

Natuurgeneeskundig Praktijk Andich respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandelende therapeut(en) heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.


Privacy op uw zorgnote

 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’.
 • de kosten van het consult

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde opslagmedia.

Natuurgeneeskundig Praktijk Andich (hierna te noemen wij of ons) verleent je hierbij toegang tot deze website en nodigt je uit de hier aangeboden diensten en/of producten af te nemen.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen en content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons. In het bijzonder zijn alle prijzen en voorwaarden op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Natuurgeneeskundig Praktijk Andich, Karima Andich is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluiten wij volledig uit.

Als u niet tevreden bent

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streven wij ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen wij daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijzen wij u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen.